ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6228.00 კვმ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ. 26.29.24.120) და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (სკოლის შენობა) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 07 ოქტომბრის N38 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

2021 წლის III კვარტლის ანგარიში

4.5 შესრულება 1,10,2021 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტის კორექტირებული ვარიანტი თანდართულ მასალებთან ერთად

ოზურგეთი ბალანსი 2022 ა(ა)იპი-ების ბიუჯეტები აიპის ბალანსები 2022

2022 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

  კაპიტალური ბიუჯეტი-2022 ოზურგეთი ბალანსი 2022      

ბიუჯეტის 2021 წლის II კვარტლის ანგარიში

2021 წლის 6 თვის ანგარიშები შესრულება 1,07,2021 წელი

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. ოზურგეთში მერაბ კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი