ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განხილვის დროს წარმოშობილი შენიშვნების განმარტებები

შენიშვნის-გათვალისწინების ფურცელი 2021

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

ცვლილების პროექტი ხელშეკრულება-UNDP-გომისმთა LOA between UNDP FRLD2 and Ozurgeti Municipality –    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

15. დადგენილების პროექტი-რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

  9.1 გეგმა (1) (1)  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

  8.2 ნუსხა (1) (2)  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი

2021 ბიუჯეტი 2021 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი 2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი განმარტებითი-ბარათი 2021 პროგრამული ფორმატის ცხრილი…

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2021ბიუჯეტი განმარტებითი-ბარათი 2021 2021 ბიუჯეტის პროექტი ა.(ა) იპ და შ.პ.ს  

,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020-2021 წლებში რეგიონებში განხორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

rghp proeqti 2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

გეგმა 2020 ნუსხა 2020

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი