მთავარი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
პირდაპირი ტრანსლაცია
comment
á á
03-08-2016 10:47

á

comment
ana beridze
07-09-2016 10:55

mogesalmebit narujis mesame raonidan

comment
nino jabua
07-09-2016 10:59

mogesalmebit urekidan

comment
nadia qardava
07-09-2016 11:00

mogesalmebit txinvalidan

comment
07-09-2016 11:09

mogesalmebiT, warmatebul sxdomas gisurvebT

comment
07-09-2016 11:10

mogesalmebiT meleqeduridan

comment
á á
07-09-2016 11:15

á

comment
07-09-2016 11:17

gexmianebiT lixauridan

comment
mariam garakanidze
07-09-2016 11:18

mogesalmebit shemoqmedidan

comment
07-09-2016 11:19

gamarjoba zemo natanebi giyurebT

comment
linda saginadze
07-09-2016 11:20

mogesalmebit narujidan, didi txovnaa chvens shekitxvebs upasuxot, chvens sofelshi didi xania gzis problemaa da gvinda rom amas mieqces satanado yuradgeba

comment
rezo surmanidze
07-09-2016 11:24

gamarjobat, giyurebt narujidan

comment
á
07-09-2016 11:33

á

comment
irakli malazonia
07-09-2016 11:34

mogesalmebit guriantidan

comment
Txinvali
07-09-2016 11:34

Tqveni xma bundovnad ismis

comment
nestan xalvashi
07-09-2016 11:37

gamarjobat, tvalyurs gadevnebt narujis VI raionidan cm,

comment
lika robaqidze
02-11-2016 11:29

mogesalmebit urekidan

comment
á
02-11-2016 11:31

á

comment
á á
02-11-2016 11:34

á

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:35

mogesalmebit guriantidan.

comment
Tamar Ghlonti
02-11-2016 11:35

mixaria, rom dakomentarebis veli agdga. zalian kargia

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:37

mogesalmebat guriantis sajaro skolis samoqalaqo klubi ,,tavisufali archevani,,

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:37

mogesalmebat guriantis sajaro skolis samoqalaqo klubi ,,tavisufali archevani,,

comment
NIKA FRANGULASHVILI
02-11-2016 11:38

mogesalmebit tvals gadevnebt magram gamosaxuleba ar chans

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:39

samwuxarod, ar chans gamosaxuleba

comment
tornike kvirchiladze
02-11-2016 11:39

gadevnebt tvalyurs

comment
02-11-2016 11:39

á

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
Mari Mamaladze
02-11-2016 11:42

mogesalmebit

comment
lahsa chelidze
02-11-2016 11:42

mogesalmebit guriantidan mteli samoqalaqo klubi

comment
lahsa chelidze
02-11-2016 11:42

mogesalmebit guriantidan mteli samoqalaqo klubi

comment
tedore khomeriki
02-11-2016 11:43

mixaria, rom pirdapir etersia sxdoma

comment
andro jgenti
02-11-2016 11:43

mogesalmebit guriantidan

comment
Nadia Qardava
02-11-2016 11:44

gamarjoba

comment
lika robaqidze
02-11-2016 11:45

quchis ganateba urekshi mxolod centralur gzazea , xolo naklebad chixebshi rac safrtxes uqmnis rogorc fexitmosiaruleebs iseve transportit.

comment
giorgi baramidze
02-11-2016 11:46

mogesalmebit gurianta

comment
sopo kordzadze
02-11-2016 11:47

giyurebt urekidan

comment
lika robaqidze
02-11-2016 11:52

xma kargad ar ismis

comment
á á
11-11-2016 16:15

á

comment
á
18-11-2016 12:18

á

comment
qqq ooo
07-12-2016 09:57

...

comment
á á
07-12-2016 11:08

á

comment
tiko todria
07-12-2016 11:12

mogesalmebit baxvis sajaro skolidan .upirvelesad minda madloba gadagixadot imistvis rom gvezleva sashualeba monawileoba mivigot sakrebulos sxdomashi. chvens sopelshi moxda centraluri gzis ketilmowyoba da asfaltis safaris dageba minda gkitxot rodis moxdeba soflis shida dsaqselva asfaltis safarit

comment
á
07-12-2016 16:20

á

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
07-12-2016 16:22

mimdinareobs ozurgetis municipalitetis sakrebulos sxdoma.dasvit tqveni shekitxvebi pirdapiri translirebisas

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
12-12-2016 16:23

sakrebuos riggareshe sxdoma grzeeldeba kitxva-pasuxis rejimshi. shemogviertdit. dasvit tqveni kitxvebi

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
23-12-2016 12:28

mimdinareobs sakrebulos riggareSe sxxdoma. sakrebulos wevtrebi 2017 wlis biujets uyrian kenchs. miiget monawileoba, dasvit tqveni shekitxvebi

comment
á á
23-12-2016 12:30

á

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
á á
23-01-2017 14:52

á

comment
á á
23-01-2017 14:52

á

comment
inga dumbadze
23-01-2017 14:54

soflebis internetizacia igegmebao - martalia? rodidan?

comment
23-01-2017 14:57

ar chans mosaubree

comment
13-02-2017 14:18

mimdinareobs sakrebulos wevris Inga DumbaZis angariSis mosmena. gTovxT komentarebis velshi dasvat tqveni shekitxvebi

comment
15-02-2017 15:35

á

comment
15-02-2017 15:38

qrtuli shrifti var ozu? )

comment
15-02-2017 15:40

vin aris es qalbatoni?

comment
aa
18-05-2017 12:08

xma ar ismis

comment
1
18-05-2017 13:28

á

comment
1
18-05-2017 13:29

rato itisheba

comment
1
18-05-2017 13:34

venoki gindat da faqtiurad gvamebi xart

comment
1
18-05-2017 13:34

vai tqvens patrons

დაამატეთ კომენტარი
გაუქმება
გაგზავნა