მერია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
მერია

წერილის N

 

ინფორმაციის შემოსავლის

თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი

103

04.01.2019

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი. იურისტი ირაკლი პაპავა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი, თითოეული ფუნქციის აღწერა, ყველა მოქმედი სტრატეგიის ჩამონათვალი, ყველა თანამდებობის პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლო სამი კონკურსის ჩამონათვალი ჩატარების თარიღისა და დროის მითითებით, მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი, ხარჯის მიზნობრიობის მითითებით, 2017-2018 წწ. ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, 2017-2018- წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება, დღეის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირების და მათი ხელმძღვანელების ჩამონათვალი, 2017-2018 წწ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, დღეის მდგომარეობით მოქმედი მუნიციპალიტეტის ყველა მომსახურების (სერვისის) ჩამონათვალი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხების (მაგ. ბიუჯეტი, განაშენიანების გეგმა, ქონების განკარგვის საკითხები, ინფრასტრუქტურული საკითხები და სხვ.) საჯარო განხილვის ოქმები.

22.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

125

08.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

ნანა თავდუმაძე

აპარატის უფროსი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოთხოვილ წერილზე პასუხი

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

გია მამაკაიშვილი

218

10.01.2019

კიროვის რ/სასამართლო

მოქალაქე გ. ტანაკიანის სამუშაო გამოცდილებაზე

08.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

360

11.01.2019

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე

2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მიღების რაოდენობის, შინაარსისა და მათი დაკმაყოფილების თაობაზე.

15.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

454

15.01.2019

გაზეთი „ალიონი“ რედაქტორი ნუგზარ ასათიანი

2018 წლის დეკემბერში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში პრემია-დანამატების გაცემის შესახებ

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

300

15.01.2019

მოქალაქე მაკა მახარაძე

გ.შარაშენიძის შესახებ თანამდებობრივი პოზიცის და ხელფასის ოდენობის შესახებ

23.012019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

733

20.01.2019

არასამეწარმეო(არაკომერციული)ი.პ. ა(ა)იპ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობელთა კავშირი “ ჩვენი შვილები“-ნინო ჭელიძე

2018 წლის განმავლობაში საბჭოს შეხვედრის ოქმები და სხვა.

30.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

850

24.01.2019

გაზეთი „გურია ნიუსი“, ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული აიპიებისა და შპს-ების საშტატო ნუსხის ჩამონათვალი

24.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

851

24.01.2019

გაზეთი „გურია ნიუსი“, ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე

2017-2018 წწ. წარმოქნნილი ვალდებილებები და სასამართლო გდაწყვეტილების შედეგად აღსრულებული ფინანსური უზრუნველყოფები

07.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

820

25.01.2019

სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გურიის რეგიონში, აპარატის უფროსის მოადგილე ნანი ჯახუტაშვილი-გოგელია

მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ხელძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (გენდერულ ჭრილში)

25.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

999

28.01.2019

მოქალაქე კახა ჩავლეშვილი

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით აუქციონის მასალები და სხვა ასევე საქმესთა დაკ-ით მასალები

29.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

1638

11.02.2019

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, მარინა თოფურია

რა დაფინანსებაა გამოყოფილი ბიუჯეტიდან უპატრონო ძაღლებთან დაკავშირებით და რომელი სტრუქ. ერთეულია პასუხისმგებელი უპატრონო ძაღლებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაზე

19.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

1812

14.02.2019

კერძო აღმასრულებელი ნატო მაჭუტაძე

ითხოვს არის თუ არა დასაქმებული მერიაში პიროვნება

18.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მარინა ქერქაძე

1887

15.02.2019

ა(ა)იპ საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველო. ეკა გიგაური

2017-2018 წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომელთა სრული რაოდენობა, ხელფასის და დანამატების მოთხოვნით, ასევე 2018 წელში გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამებზე, პიარ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯის რაოდენობის შესახებ

26.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

1948

18.02.2019

ა(ა)იპ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია  ანა საბახტარიშვილი

2019 წ დაგეგმილი შესყიდვების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება თანდართული ფორმის მიხედვით

04.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

2305

25.02.2019

სხვა საქართველოს მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია ქეთევან ჯაელი

 ითხოვს 2016-2019 წწ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, გამწვანების, პარკების და  სარეკრეაციო ზონების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ბიუჯეტს, გამწვანების სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობას, 2016-2019 წწ.  შეძენილი ნარგავების რაოდენობას

11.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

2486

28.02.2019

წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი   ლელა ცისკარიშვილი

18-21 წლამდე პირთათვის განკუთვნილი ღონისძიებები, პროექტები და პროგრამები, არსებობს თუ არა ოჯახის მხარდამჭერი პოგრამები, რამდენი სპეციალისტია დასაქმებული ბავშვებთან და მოზარდეებთან მომუშავე მერიაში

11.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

2522

28.02.2019

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისი  თამაზ ტრაპაიძე

სოფლის დახმარების პროგრამით გამოყოფილი თანხის განაწილების თაობაზე

05.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

3096

14.03.2019

საქქართველოს პარლამენტის წევრი  სერგი კაპანაძე

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის ცვლილებებთან დაკავშირებით

19.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

3138

15.032019

განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი   ირინე საჯაია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური სომხების, მათი ჩართულობით გატარებული ღონისძიებების და სამომავლო ამოცანების შესახებ

22.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

3658

27.03.2019

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი  გრიგოლ მახარაძე

ქ.ოზურგეთში ისტორიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნა

29.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 999

28.01.2019

მოქალაქე

კახა ჩავლეშვილი

უძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით შემდგარი აუქციონის, ამ საქმესთან შემდგარი სხვა მასალები

29.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N გ/019

04.01.2019

„საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“

იურისტი

ირაკლი პაპავა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი, თითოეული ფუნქციის აღწერა, ყველა მოქმედი სტრატეგიის ჩამონათვალი, ყველა თანამდებობის პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლო სამი კონკურსის ჩამონათვალი ჩატარების თარიღისა და დროის მითითებით, მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი, ხარჯის მიზნობრიობის მითითებით, 2017-2018 წწ. ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, 2017-2018- წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება, დღეის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირების და მათი ხელმძღვანელების ჩამონათვალი, 2017-2018 წწ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, დღეის მდგომარეობით მოქმედი მუნიციპალიტეტის ყველა მომსახურების (სერვისის) ჩამონათვალი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხების (მაგ. ბიუჯეტი, განაშენიანების გეგმა, ქონების განკარგვის საკითხები, ინფრასტრუქტურული საკითხები და სხვ.) საჯარო განხილვის ოქმები.

22.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 579

26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

ნანა თავდუმაძე

აპარატის უფროსი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოთხოვილ წერილზე პასუხი

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

გია მამაკაიშვილი

N 414

11.01.2019

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

მიხეილ სარჯველაძე  მინისტრის პირველი მოადგილე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა,გაცემული განცხადებების რაოდენობა, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, შემოსული მოთხოვნებიდან იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელიც არ განეკუთვნებოდა უწყების კომპეტენციას

15.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 1

15.01.2019

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი „ალიონი“

რედაქტორი ნუგზარ ასათიანი

2018 წლის დეკემბერში გაცემული პრემია-დანამატების შესახებ

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 300

08.01.2019

მოქალაქე

მაკა მახარაძე

ცნობა ხელფასის შესახებ

23.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 1/1

22.01.2019

ა(ა)იპ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობელთა კავშირი „ჩვენი შვილები“

ნინო ჭელიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წლის განმავლობაში შშმპ საბჭოს შეხვედრის ოქმები, რეკომენდაციები, დასკვნები, ინიციატივები, გადაწყვეტილებები

30.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

 

           

N 851

24.01.2019

გაზეთი „გურია ნიუსი“

გიორგი გირკელიძე

კორესპოდენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2017-2018 წწ. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი თანხიდან თითოეული გადაწვეტილების აღსრულებისათვის გამოყოფილი თანხა ჩაშლილად

07.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 48

24.01.2019

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

აპარატის უფროსის მოადგილე

ნანი ჯახუტაშვილი-გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა პირების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

25.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა