საკრებულოს განკარგულებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
საკრებულოს განკარგულებები

საკრებულოს 2018 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ჩამონათვალი 2019-2020 წლებში 26.12.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-2020 წლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ 26.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 26.12.2018
ცნობა
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
26.12.2018
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 26.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი  11.12.2018
 ც ნ ო ბ ა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
11.12.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  11.12.2018
განმარტებითი ბარათი  11.12.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  11.12.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  05.12.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების გეგმა 05.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ  05.12.2018
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა  05.12.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
05.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.12.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  05.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  05.12.2018
ცნობა
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
05.12.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  05.12.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედი ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   05.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  05.12.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
05.12.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედი ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  05.12.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  05.12.2018
 ,,სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლისთვისწმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელის მინიჭების შესახებ“ - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის თაობაზე 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 07.11.2018
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი’’-ს დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 07.11.2018
 ცნობა
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.11.2018
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 07.11.2018
 ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.11.2018
  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის ,,შავი ზღვის“ ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის ,,შავი ზღვის“ ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის ,,წმინდა ბარბარეს“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის ,,წმინდა ბარბარეს“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.11.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციოობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 07.11.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციოობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  07.11.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ   07.11.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ   07.11.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ  07.11.2018
ქალაქ ოზურგეთში ერისთავის ქუჩაზე საგზაო ნიშნის განთავსების ორგანიზების შესახებ  03.10.2018
ქალაქ ოზურგეთში ერისთავის ქუჩაზე საგზაო ნიშნის განთავსების ორგანიზების შესახებ 03.10.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ 03.10.2018
 ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
03.10.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.10.2018
 ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით  03.10.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.10.2018
 ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
03.10.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
03.10.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სერვიტუტით გამოყენებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 03.10.2018
  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 03.10.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 03.10.2018
 სატრანსპორტო საშუალებების მდგომარეობა 03.10.2018
 დანართი N4 - ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ 03.10.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  03.10.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.10.2018
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018-2022 წლებში წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა“ 03.10.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ 03.10.2018
 ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
03.10.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  03.10.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ 05.09.2018

 ცნობა

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა- ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

05.09.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა- ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  05.09.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე 
05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 05.09.2018
 ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
05.09.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ 05.09.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
05.09.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ 05.09.2018
 ცნობა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ 05.09.2018
 ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
05.09.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ 05.09.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
05.09.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.09.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.09.2018
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 აგვისტოს N42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  05.09.2018
ცნობა
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 აგვისტოს N42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
05.09.2018
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 აგვისტოს N42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  05.09.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და მერიის საშტატო ნუსხა 10.08.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 10.08.2018
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
10.08.2018
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ 10.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის ჩატარების წესი 10.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ 10.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 10.08.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ 10.08.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ 10.08.2018
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 01.08.2018
 ცნობა
” სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
01.08.2018
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01.08.2018
 ცნობა
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
01.08.2018
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ 01.08.2018
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01.08.2018
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ 01.08.2018
ცნობა
” სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული
წარმqოების დაწყების თაობაზე 
01.08.2018
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
01.08.2018
 სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ 01.08.2018
ცნობა
”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
01.08.2018
 ”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
01.08.2018
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ  01.08.2018
ცნობა
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
01.08.2018
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ  01.08.2018
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  01.08.2018
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით  მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 01.08.2018
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  01.08.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკი  18.07.2018
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ“ 18.07.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 18.07.2018
მაგთი  18.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  18.07.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ  18.07.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
18.07.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
 ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ  18.07.2018
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულში (შეკვეთილი) ბეტონის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე  06.06.2018
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულში (შეკვეთილი) ბეტონის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე 06.06.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
06.06.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 06.06.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ  06.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ  06.06.2018
 ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
06.06.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ  06.06.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ 06.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ  06.06.2018
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი“-ს დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  06.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.12.14.007) სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 400 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
06.06.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ 18.05.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
18.05.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
18.05.2018
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 18.05.2018
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 18.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმა 02.05.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 აპრილის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 02.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და მერიის საშტატო ნუსხა 02.05.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 02.05.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 02.05.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.05.2018
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 02.05.2018
ცნობა
,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების
განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის
წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
02.05.2018
,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.05.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 02.05.2018
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ცვლილებების განხორციელებისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს დაფუძნებისათვის ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.05.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 02.05.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
02.05.2018
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ 30.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ 30.04.2018
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების დამტკიცების შესახებ 30.04.2018
კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება 04.04.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“ 04.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმა 04.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 04.04.2018
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 04.04.2018
ცნობა
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
04.04.2018
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
04.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ 04.04.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
04.04.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 04.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ 04.04.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
04.04.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
04.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 04.04.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
04.04.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
04.04.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა და შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის და კატის
ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ
07.03.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.03.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების-ძაღლის და კატისყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 07.03.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.03.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“ სახელის მინიჭების თაობაზე - გარდაცვალების ვადის შეზღუდვიდან გამომდინარე გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,მონასტრის ქუჩის“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,მონასტრის ქუჩის“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის “ შეკვეთილის გზატკეცილი“ - ის სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის “ შეკვეთილის გზატკეცილი“ - ის სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,ექვთიმე თაყაიშვილის“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,ექვთიმე თაყაიშვილის“ - სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,ჯემალ დუმბაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,ჯემალ დუმბაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე N6 ქუჩისათვის თამაზ მალაზონიას სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე N6 ქუჩისათვის თამაზ მალაზონიას სახელის მინიჭების შესახებ 07.03.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 28.02.2018
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
28.02.2018
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 28.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა და შესწავლის მიზნით საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ 28.02.2018
განკარგულება.2018 #9-ს დანართი #2 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ 07.02.2018
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
07.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 07.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს - საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ 07.02.2018
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.02.2018
საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ყოველთვიური ლიმიტისა და თითოეული მოვალეობის შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 07.02.2018
2017 წელს გაუქმებული ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 12.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმების შესახებ  12.01.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  12.01.2018
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
12.01.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  12.01.2018
 ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
12.01.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  12.01.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
12.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე  12.01.2018

ახლადარჩეული საკრებულოს 2017 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე  22.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე  22.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  22.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  22.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  22.12.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   04.12.2017
ცნობა
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური დებულება  04.12.2017
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახური დებულების დამტკიცების სესახებ  04.12.2017
ცნობა
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ “ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ “ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
 04.12.2017
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული,მონაწილოებითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
 04.12.2017
 ცნობა
„ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული,მონაწილოებითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
 ო„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის“ პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ც ნ ო ბ ა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით –ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

 04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე;  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ  04.12.2017
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 04.12.2017
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  04.12.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალური საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
 27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შესახებ  27.11.2017
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა  27.11.2017
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ  27.11.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ  27.11.2017

2017 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  22.11.2017
ნუსხა  04.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  04.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  04.10.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გენადი მესხიძის სადეპუტატო უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ  04.10.2017
ნუსხა  06.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  06.09.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ ჭანუყვაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 06.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ  21.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ  21.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 21.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1521 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ.№26.01.61.390) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  21.08.2017
 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ   02.08.2017
საპრივატიზაციო  ქონება   02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გამოუსადეგარი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ   02.08.2017
ნუსხა   02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ   02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა  05.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ  05.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.07.2017
განკარგულება.2017 #45 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სერვიტუტით გამოყენებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  29.06.2017
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელმთისა და მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის ნებადართული გზების სიის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
 სსიპ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათის საჯარო სკოლისათვის ამავე სკოლის კურსდამთავრებულის იური სიორიძის სახელის მინიჭების შესახებ“ ამავე საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის შესახებ  07.06.2017
მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის ერთობლივი სამოქმედო გეგმა ვარიანტი 2   07.06.2017
კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის მერების შეთანხმების ხელმოწერაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ   07.06.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ  07.06.2017
ცნობა
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   07.06.2017
ცნობა
” არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ  07.06.2017
”არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
ც ნ ო ბ ა
„ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა
და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა- ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   07.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობა 
 07.06.2017
ცნობა
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობა“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
განკარგულება.2017 #34 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   07.06.2017
შესაფასებელი ქონება - 2016 წელი   07.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით  03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი  03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის
ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების ანგარიში
 03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ  03.05.2017
 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 2016 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და
სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე.
 05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის
ა ნ გ ა რ ი შ ი
2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე
 05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 2016 წელში ჩატარებული იქნა შემოწმება შემდეგ ა(ა) ი.პ.-ებსა და შ.პ.ს. – ებში:  05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2016 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის ანგარიში  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის 2017 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 მარტის „სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლისათვის სამშობლოსათვის თავდადებული თემურ ჭიტაძის სახელის მინიჭების შესახებ“- სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის თაობაზე“ N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.   05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის
ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
 01.03.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ  01.03.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  01.03.2017
 სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ.გურიანთის საჯარო სკოლისათვის სამშობლოსათვის თავდადებული თემურ ჭიტაძის სახელის მინიჭების თაობაზე“, ამავე საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის შესახებ  01.03.2017
 ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით:  01.03.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
 ცნობა
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
 ცნობა
” სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების
შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ
 01.03.2017

ცნობა
”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

 01.03.2017
 ”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  01.03.2017
 ცნობა
” სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების  აწყების თაობაზე
 01.03.2017
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების, ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
ცნობა
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების ლიკვიდაციის მიზანშეწონილობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 01.03.2017
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“- ს რეორგანიზაციის მიზანშეწონილობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 01.03.2017
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
მოწონების შესახებ
 17.02.2017
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
მოწონების შესახებ
 17.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.  01.02.2017
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის აღებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ   06.01.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე უძრავი ქონებების (ს.კ.№26.01.61.394. ს.კ.№26.01.61.396, ს.კ.№26.01.61.397 ) სახელმწიფოსათვის
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
 06.01.2017

 

2016 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა

23.12.2016

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 23.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო

23.12.2016

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 23.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
23.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
23.12.2016
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გრანტის მიღებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 12.12.2016
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის აღებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 12.12.2016
2016 წ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის კორექტირებული დანართი 12.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 მარტის N23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 12.12.2016
განკარგულება.2016 #67 “სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში 2016 წლის 2 მარტის N23 განკარგულებით მიღებული თანხების ნაშთის განაწილების შესახებ 07.12.2016
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა
2017 წელს
07.12.2016
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
დამტკიცების შესახებ
07.12.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 07.12.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 07.12.2016
გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ
18.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 18.11.2016
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
18.11.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 18.11.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 18.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 02.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 02.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 02.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მაგნეტიტის სანაპირო ზოლში მდებარე (ს.კ.№26.28.13.233) უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 02.11.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 02.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 02.11.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 02.11.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.11.2016
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
05.10.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს #1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 05.10.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 05.10.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“; 07.09.2016
ცნობა
„„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ “.- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
07.09.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 07.09.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნატანები შპს. “მაგნიკა” -ს საკუთრებაში ასებული 26.01.51.200; 26.01.51.202; 26.01.51.204; საკადასტრო ერთეულების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტი 07.09.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო ტერიტორიაზე სოფელ ნატანებში განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ” 07.09.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივნისის N41 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 07.09.2016
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 17.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 03.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 03.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების (შეკვეთილი, კაპროვანი) ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ შავისღვისპირა პლაჟზე ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებ 03.08.2016
ოზუგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 03.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.08.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 15.07.2016
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ 07.07.2016
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ 07.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 06.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 06.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებით დამტკიცებულ „ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში“ ცვლილების შეტანის შესახებ 06.07.2016
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
06.07.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 06.07.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით:  06.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 06.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ 06.07.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ 15.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 15.06.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 01.06.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 01.06.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სერვიტუტით გამოყენებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.05.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით 04.05.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 04.05.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ 04.05.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ 04.05.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 06.04.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ანგარიში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ ( 2015 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით) 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
შიდა აუდიტის სამსახური 2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ მოგახსენებთ შემდეგს: 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2015 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის ანგარიში საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ (2015 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით) 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 06.04.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ 30.03.2016
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ 02.03.2016
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ურეკის (წვერმაღალის) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1784 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 5008 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 02.03.2016
გარე რეკლამის სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 02.03.2016
ცნობა “ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.03.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.03.2016
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 02.03.2016
ცნობა “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.03.2016
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.03.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 02.03.2016
,,სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის საჯარო სკოლისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის,ზაზა დამენიას სახელის მინიჭების შესახებ“ - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზურგეთის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის თაობაზე 02.03.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმა 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 03.02.2016
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით 03.02.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.02.2016
ცნობა „მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.02.2016
მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.02.2016
„მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების თაობაზე “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.02.2016
დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ 03.02.2016
ც ნ ო ბ ა „დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების თაობაზე“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.02.2016
„დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების თაობაზე“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.02.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 22.01.2016
ევროკომისიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის, გრანტის გადაცემის თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ 22.01.2016
ევროკომისიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის, გრანტის გადაცემის თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ 22.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 06.01.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის და ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესის შეთანხმების შესახებ” 06.01.2016
ურეკი-შეკვეთილის ტერიტორიულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები 06.01.2016
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის და ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესის შეთანხმების შესახებ” 06.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 06.01.2016
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 06.01.2016

 

 

2015 წლის არქივი

ნომერიდასახელებათარიღი
ცნობა “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის დამტკიცების შესახებ“.- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 28.12.2015
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 28.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 2016 წ რეგიონული განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტი 28.12.2015
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 28.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.12.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების ანგარიში 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის გეგმის შესრულების მიმოხილვის შესახებ 20.11.2015
ცნობა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ 20.11.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ 20.11.2015
ცნობა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 20.11.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016-2019 წლების ბიუჯეტი 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016-2019 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 20.11.2015
გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ 20.11.2015
ცნობა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 20.11.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 20.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა(უძრავი ქონება) 04.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 04.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 04.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 04.11.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ 04.11.2015
ც ნ ო ბ ა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 04.11.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 04.11.2015
ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ტექსტური ნაწილი 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შეთანხმების შესახებ” 07.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 07.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხა 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 07.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ამომრჩევლებისთვის წარსადგენი ანგარიშის ფორმა 07.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ამომრჩევლებისთვის წარსადგენი ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ 07.10.2015
მშენებლობის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის გარდა) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე, აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 07.10.2015
„მშენებლობის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის გარდა) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე, აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.10.2015
„მშენებლობის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის გარდა) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე, აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“.- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.10.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.10.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 16.09.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 02.09.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 02.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხა 02.09.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 02.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 02.09.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.09.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 02.09.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 24.08.2015
საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ყოველთვიური რაოდენობისა და თითოეული მოვალეობების შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ლიმიტის განისაზღვრის შესახებ 24.08.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის შოთა ართმელაძის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ 05.08.2015
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა 05.08.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 05.08.2015
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 05.08.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 05.08.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენებისათვის ფარული კენჭისყრის ბიულეტენის ფორმის დამტკიცების შესახებ 22.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის დაკავებულ თანამდებობიდან გადაყენებასთან დაკავშირებით გამართული კენჭის ყრის შედეგების შესახებ 22.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 14.07.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 14.07.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 14.07.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 14.07.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის და სოფელ ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ შავიზღვისპირა პლაჟზე ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებ 01.07.2015
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 01.07.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 01.07.2015
„გეგმარებითი დავალება ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავების“ დამტკიცების შესახებ 03.06.2015
„გეგმარებითი დავალება ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავების“ დამტკიცების შესახებ 03.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის ჩატარების წესი 03.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტკიცების შესახებ 03.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 03.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 03.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის“ პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 03.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ. 03.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 03.06.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 03.06.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „გენდერი ჩვენი ოზურგეთისთვის“ დარეგისტრირების შესახებ 22.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 22.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ 22.05.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 22.05.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 22.05.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საჯარო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 06.05.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 06.05.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ანგარიშის შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიში შეფასების შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2014 წელს გაწეული მუშაობის ანგარისის შეფასების შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01.04.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპირო ზოლისთვის ნაგვის შემკრები აღჭურვილობის შესაძენად მოწყობილობის ღირებულების 100 %- ის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 01.04.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების მიზნით - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 01.04.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 01.04.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებულიშესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ 04.03.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას ანგარიშის შესახებ 04.03.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 04.03.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.03.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.03.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 თებერვლის N27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 04.03.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 04.03.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 19.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 19.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 19.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ 19.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრეის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 19.02.2015
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 19.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 19.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულ სამსახურში ადმინისტრაციულ სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 19.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 19.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 04.02.2015
დანართი 04.02.2015
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2014 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ. ჭანუყვაძის ანგარიშის შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ 04.02.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის შექმნის თაობაზე ჩასატარებელ სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 04.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე „ 04.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 04.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N67 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 04.02.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბეის N86 განკარგულებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე 04.02.2015
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“.- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 08.01.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 08.01.2015
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ „ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს № 7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 08.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული დასკვნის თაობაზე
08.01.2015

2014 წლის არქივი

განკარგულებადასახელებათარიღი
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით განხორციელების შესახებ
25.12.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25.12.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ 19.12.2014
 “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 19.12.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის მოხელეთა
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
19.12.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 19.12.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. სპორტულ გამაჯანსაღებელი საცხენოსნო სპორტული სკოლა“მარულა“-ს (ს/კ.237101881) ლიკვიდაციის მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 3.12.2014
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს წესდებაში ცვლილებების განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 3.12.2014
 “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის
ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ ”- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
3.12.2014
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ”- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  3.12.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის “მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  3.12.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 3.12.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  19.11.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  19.11.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  19.11.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  19.11.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
19.11.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
19.11.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ, საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  10.11.2014
რგპფ-დან დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი საპროექტო  წინადადებების რანგირების სია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი  5.11.2014
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ  5.11.2014
თვიმმართველი თემი _ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი,  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა  5.11.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  5.11.2014
 ქალაქ ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით
საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ
5.11.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 5.11.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით განხორციელების შესახებ
22.10.2014
 „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულპს 2014 წლის 27 აგვისტოს N 45 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
22.10.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22.10.2014
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  15.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ “. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 15.10.2014
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  15.10.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 15.10.2014
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა
და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
15.10.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 15.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
15.10.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 15.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
15.10.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 15.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  1.10.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 1.10.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  1.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  1.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  1.10.2014
 საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ყოველთვიური ლიმიტისა და თითოეული მოვალეობების შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 1.10.2014
 ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ 1.10.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  1.10.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ  1.10.2014
 ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში დასუფთავების მომსახურების გაწევის მიზნით
საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ საქართველოს
16.09.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ 16.09.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 16.09.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით განხორციელების შესახებ
16.09.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 16.09.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ 03.09.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03.09.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.09.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე  03.09.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03.09.2014
 ფიზიკური და კერძო სამართ იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებ 27.08.2014
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  27.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 27.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 27.08.2014
“საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისადა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  27.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  27.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 27.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 27.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 27.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის პროცესისა და ცვლილებების განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 27.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  27.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  13.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის“ პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  13.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  13.08.2014
 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ  13.08.2014
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე;  13.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ  13.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 02.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 02.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 02.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 02.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  02.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 02.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 02.08.2014
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 02.08.2014
 ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 02.08.2014
 ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 02.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ 02.08.2014
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ  02.08.2014