სამივლინებო ხარჯები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
სამივლინებო ხარჯები

 

2019 წელში გაცემული სამივლინებო ხარჯი
    მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ
1 იანვარი 605,71  
2 თებერვალი 950 1153,38
3 მარტი 1420  
       
       
  სულ 2975,71 1153,38
       
       
       
       

 

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნითსამივლინებო ხარჯები ქვეყნის გარეთ
 
2017 წელი II კვარტალი 2017 წელი II კვარტალი
2017 წელი I კვარტალი  
2016 წლის სამივლინებო ხარჯები 
  3 თვე 6 თვე 9 თვე ჯამი
გამგეობა 670 1892 3151 5713
საკრებულო  488 732 907 2127
სამხედრო 360 1110 1410 2880
სულ 1518 3734 5468 10720