სამხედრო გაწვევა და რეგისტრაცია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
სამხედრო გაწვევა და რეგისტრაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

   სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა

 და    მობილიზაციის სამსახური

 

ქ.ოზურგეთი რუსთაველის ქუჩა N22

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ფუნქციები:

პირველად სამხედრო აღიცხვაზე აყვანაის ზედამხედველობა

18-დან 27-წლამდე მიღწეულ მოქალაქეთა აღიცხვაზე აყვანა

აქტიურ, ეროვნული გვარდიის და ინდივიდუალური რეზერვის შემადგენლობის განსაზღვრა

აქტიურ, ეროვნული გვარდიის და ინდივიდუალური რეზერვში გასაწვევად მომზადებული მოქალაქეებიის საქართველოს შეიარაღებულ ძალების ქვედანაყოფში გაგზავნა

წვევამდელთა სავალდებულო და რეზერვისტთა სარეზერვო სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება და კონტროლი

დოკუმენტაციის კანონით დადგენილი ვადითა და წესით შენახვა

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებულ პირების აღრიცხვა და მათთან მუშაობის ორგანიზება

მოქალაქეთა საჩივრების ად განცხაებების განხილვა და შესაბამისი ზომების მიღება

მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება

წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება და კონტროლი

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევისა და მათი გადაყვანის უზრუნველყოფა წვევამდელთა გამწვევ-გამანაწილებელ პუნქტში

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან და წარმოება-

ორგანიზაციებიდან შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვა

 

 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე დასაყენებლად საბუთების

მომზადება და კონტროლი

 

 

აღრიცხვაზე ასაყვან ჭაბუკთა პირადი საქმეების მომზადება

ანბანურტი წიგნის გახსნა და პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილ წვევამდელების გატარება

გაწვევის ოქმების წიგნების წარომება

 

წვევამდელთა სამხედრო სამსახურისაგან გადავადების მიღების შემთხვევაში ასაკის შესაბამის ანბანურ წიგნში გატარება

 

სამხედრო ბილეთების გაცემა

წვევამდელთა  მიწერის მოწმობების გაცემა

ზღვრულ ასაკს მიღწეულ წვევამდელთა მ-2 კატეგორიის რეზერვში გადარიცხვა

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გასაწვევა წვევამდელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გაწვევის საბუთების მომზადბა

 

უნარშეზღუდულ წვევამდელთა პირადი საქმეების მომზადება და სამედიცინო კომისიაზე წარდგენა

სამობილიზაციო განყოფილების თანამშრომლებზე დაკისრებული ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულების უზრუნველყოფა

შეიარაღებული ძალების შეკრებაზე გაწვევისათვის რეზერვისტთა აღრიცხვის , საჭირო დოკუმენტაციის შექმნის და დამუშავების ხელმძღვანელობა და  საჭიროების შემთხვევაში მათი გაწვევის უზრუნველყოფა

ზღვრულ ასაკს მიღწეულ რეზერვისტთა და სამხედრო სდამსახურიდან დათხოვნილი პირების აღრიცხვაზე აყვანის ორგანიზება და კონტროლი

სამობილიზაციო რესურსების კარტოტეკის წარმოების, სამხედრო წოდებათა მიხედვით დაზუსტება , მათში სათანადო ცვლილების შეტანის ორგანიზება და კონტროლი

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთათვის სათანადო დოკუმეტაციის შექმნის უზრუნველყოფა

განყოფილებაში შემოსული დოკუმენტაციის დროული და ხარისხიანი რეაგირების უზრუნველყოფა

 

წლირი და პერსპექტიული სამუშოო გეგმებს შედგენის უზრუნველყოფა

 

შეიარაღებული ძალების შეკრებაზე გაწვევისათვის რეზერვისტთა აღრიცხვის , საჭირო დოკუმენტაციის შექმნია და დამუშავება

 

 

ზღვრულ ასაკს მიღწეულ რეზერვისტთა და სამხედრო სდამსახურიდან დათხოვნილი პირების აღრიცხვაზე აყვანა

 

სამობილიზაციო რესურსების კარტოტეკის წარმოების, სამხედრო წოდებათა მიხედვით დაზუსტება , მათში სათანადო ცვლილების შეტანა 

 

2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

გაწვევის განყოფილება

2016 წლის განმავლობაში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა ოზურგეთის

მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 45 წვევამდელით და გაწვეული იქნა 65 წვევამდელი;

გეგმით:

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარში - 13

შინაგან საქმეთა სამინისტროს

ჯარში-17

იუსტიციის ჯარში-32 იუსტიციის ჯარში-36

თავდაცვის ჯარში (არა გეგმიური) 10 თავდაცვის ჯარში-12

სულ: 55 წვევამდელი

არაგეგმიური გაწვევა:

შ.ს.ს.ვადიან საკონტრაქტო სამსახურში ჩაერიცხული იქნა -15 წვევამდელი

სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ჩაერიცხა - 2 წვევამდელი

2016 წლის განმავლობაში გამწვევ კომისიაზე გატარდა 678 წვევამდელი.

სამხედრო ვავლდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონის 30-ე

მუხლის შესაბამისად სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან

გადავადება მიეცა 381 წვევამდელს.

სამხედრო სამედიცინო კომისიის მიერ სამხედრო სამსახურისათვის

შეზღუდულად ვარგისად ცნობილი იქნა 64 წვევამდელი, ხოლო დროებით

არავარგისად 29 წვევამდელი.

სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შწესახებ კანონის

მ-21:პ- 3-ის საფუძველზე მეორე კატეგორიის რეზერვში გადარიცხულ იქნა 328

წვევამდელი (ზღვრული ასაკი ).

საანგარიშო წლის განმავლობაში გაიცა 151 ცალი წვევამდელის სამხედრო

სააღრიცხვო მოწმობა.

2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიულ ერთეულებში 18 დან-27 წლამდე კონტიგენტთა (წვევამდელთა)

რაოდენობა შეადგენს 2774 წვევამდელს, აქედან გაწვევას ექვემდებარება 1509

ხოლო გადავადებას 1265 .

გაწვევის სამსახურში წარმოებაშია მოქმედი და არქივით

გათვალიწინებული 142 საქმე.

წლის განმავლობაში კორესპოდენციით შემოსულია 414 დოკუმენტი და

გაცემულია 187 დოკუმენტი.

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან შემოსულია 27 წლამდე

წვევამდელთა 43 და გადაგზავნილია 19 პირადი საქმე.

გარდა ამისა სისტემატიურად მიმდინარეობდა მუშაობა მოქალაქეთა

მომსახურეობის მიზნით.

სამობილიზაციო განყოფილება

2016 წლის განმავლობაში მობილიზაციის განყოფილებაში

შესრულებეული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები :

აღრიცხვაზე აყვანილი იქნა სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან

დემობილიზებული პიროვნებები და მათზე გაიცა რეზერვიზტის შესაბამისი

მოწმობა- 82 ცალი

შესაბამის ბრძანებათა გათვალისწინებით აღრიცხვაზე აყვანილი იქნა და შეიქმნა როგორც სამხედრო სააღრიცხვო ასევე ანბანური ბარათები 1989 წელს

დაბადებულ ზღვრულ ასაკს მიღწეულ სამხედროვალდებულ პირებზე.

ასაკობრივი ზღვრებისა და კატეგორიების მიხედვით დამუშავდა სამხედრო

სააღრიცხვო ბარათები, საჭიროების მიხედვით მათში შეტანილი იქნა სათანადო

ცვლილებები .

მოძიებულ იქნა სათანადო მასალები, შეიქმნა და გაერთიანებულ შტაბში გადაიგზავნა სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში გაწვეულ პირთა პირადი საქმეები.

კანონმდებლობის შესაბამისად აღრიცხვიდან იქნა მოხსნილი ის რეზერვისტები, რომელთაც შეუსრულდათ სათანადო ასაკობრივი ზღვარი.

ცვლილებათა გათვალისწინებით მოწესრიგდა სამობილიზაციო განყოფილების კარტოთეკა.

საჭირო საბუთების მოსაძიებლად მომსახურეობა გაეწია სამამულო ომის მონაწილეთა ოჯახის წევრებსა და საპენსიო ასაკს მიღწეულ პირებს.

მიმდინარეობდა საჭირო და დროული რეგირება განყოფილებაში შემოსულ კორესპოდენციბზე. ამჟამად, სამობილიზაციო განყოფილებაში ირიცხება 27დან -42 წლამდე 5207 რეზერვისტი.

2016 წლის საგაზაფხულო გაწვევა

2016 წლის საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში ჩატარადა შემდეგი სახისსამუშაოები, კერძოდ:

 ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს

კანონის მე-14- ე მუხლის და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 02 ივნისის N247

ბრძანებულების დებულების თანახმად მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის

მიზნით,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დადგინდა 1999

წელს დაბაბდებულ ჭაბუკთა სახელობითი სია.

ჭაბუკთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა მიმდინარეობდა 2016 წლის 02

თებერვლიდან 2016 წლის 3 აპრილმდე,გრაფიკით განსაზღვრული დროით. სიით

წარმოდგენილ 347 ჭაბუკიდან აღრიცხვაზე აყვანილ 417 ჭაბუკი, შეიკერა 417 პირადი

საქმე.შეიქმნა 1999 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა ელექტრონული ბაზა, ყველა პირადი

მონაცემებით. პარალერულ რეჟიმში მიმდინარეობდა მზადება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2016 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ.დგინდებოდა გასაწვევი

კონტიგენტი,აგრეთვე მოსალოდნელი დროებით და შეზღუდულად ვარგისი

კონტიგენტის დადგენა , მათი ოჯახური მდგომარეობის შესწავლა, ადმინისტრაციულ

ერთეულებში მისვლა და ა.შ. წვევამდელთა გამოსაძახებლად დაიწერა 1420 უწყება.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2016 წლის საგაზაფხულო

გაწვევის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N46 (2016 წლის02

თებერვალი , ქალაქი თბილისი) გაწვევა დაიწყო 2016 წლის 13 თებერვლიდან 2016 წლის

30 ივნისამდე და გასაწვევე კონტიგენტთა რაოდენობა განისაზღვრა ოზურგეთის

მუნიციპალიტეტისათვის:

1.საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასამხედროებულ

ქვედანაყოპში 5 წვევამდელი

2.საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის გარე დაცვის და ბადრაგირების მთავარი

სამმართველოს გარე დაცვის სამსახურში 32 წვევამდელი.

საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში ქალაქ თბილისში გამწვევ-გამანაწილებელ

პუნქტში გადაყვანილი იქნა 168 წვევამდელი.აქედან სამხედრო სავალდებულო

სამსახურში ჩაერიცხა:

გეგმით: ჩაერიცხა;

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარში-5 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარში-8.

იუსტიციის ჯარში -32 იუსტიციის ჯარში -36

თავდაცვის ჯარში ( არა გეგმიური ) - 10 თავდაცვის ჯარში-12

გეგმა შესრულდა 151 %-ით.

არაგეგმიური გაწვევა:

შ.ს.ს.ვადიან საკონტრაქტო სამსახურში ჩაერიცხა -10 წვევამდელი

სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ჩაერიცხა-1 წვევამდელი

,,სამხედრო ვალდებულებუისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონის 29-ე ,30-ე მუხლებით გადავადება სამხედრო სამსახურში

გაწვევისაგან მიეცა 216 წვევამდელს.

173 წვევამდელი ზღვრული ასაკის შესრულების გამო გადაირიცხა მეორე

კატეგორიის რეზერვში.

მომზადდა ანგარიში 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.

საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში

წარსადგენად, შესაბამისი ფორმების მიხედვით.

2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში 27 წლამდე კონტიგენტთა რაოდენობა შეადგენდა 2612 წვევამდელს, აქედან გაწვევას ექვემდებარებოდა 1343 წვევამდელი,ხოლო გადავადებას 1269 წვევამდელი.

გაწვევის სამსახურში წარმოებაში იყო მოქმედი და არქივით

გათვალისწინებული 142 საქმე.კორესპოდენციის სახით გავიდა 111 და შემოვიდა 257

დოკუმენტი, რომელიც შესრულებულია.

გარდა ამისა, ყოველდღიურად სრულდებოდა მიმდინარე სამუშაო მოქალაქეთამომსახურეობის მიზნით.

2016 წლის საშემოდგომო გაწვევა

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2016 წლის საშემოდგომო გაწვევა მიმდინარეობდა 2016 წლის 14 აგვისტოდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N349 , 2015 წლის 28 ივლისი, ქალაქი თბილისი)-მიხედვით.. საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა: საქართველოს შინაგან საქმეთა გასამხედროებულ ქვედანაყოფში- 8 წვევამდელით. საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში ქალაქ თბილისში გამწვევ-გამანაწილებელ პუნქტში გადაყვანილი იქნა 109 წვევამდელი. აქედან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჩაერიცხა: საქართველოს შინაგან საქმეთა გასამხედროებულ ქვედანაყოფში გეგმით - 8 წვევამდელი. ჩაირიცხა- 9 წვევამდელი.

საშემოდგომო გეგმა შესრულდა 112 %-ით.

არაგეგმიური გაწვევა:

შსს ვადიან საკონტრაქტო სამსახურში ჩაერიცხა - 5 წვევამდელი.

სახელმწიფო დაცვის სპეც. სამსახური - 1 წვევამდელი

,,სამხედრო ვალდებულებუისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს

კანონის 29-ე ,30-ე მუხლებით გადავადება სამხედრო სამსახურში გაწვევისაგან მიეცა

178 წვევამდელს.

155 წვევამდელი ზღვრული ასაკის შესრულების გამო გადაირიცხა მეორე კატეგორიის რეზერვში. მომზადდა ანგარიში 2017 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარსადგენად,შესაბამისი ფორმების მიხედვით.

2017 წლის 01 ინვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულბში 27 წლამდე გაწვევას  დაქვემდებარებულ კონტიგენტთა რაოდენობა შეადგენდა 1 509 წვევამდელს.

გაწვევის სამსახურში წარმოებაში იყო მოქმედი და არქივით გათვალისწინებული 142 საქმე. კორესპოდენციის სახით გავიდა 19 და შემოვიდა 43 დოკუმენტი, რომელიც შესრულებულია.

გარდა ამისა ყოველდღიურად სრულდებოდა მიმდინარე სამუშაო მოქალაქეთა მომსახურეობის მიზნით.