სოციალური პროგრამები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
სოციალური პროგრამები
N პროგრამის
 დასახელება 
პროგრამის
სამიზნე ჯგუფი
დახმარების მისაღებად
საჭირო სარეიტინგო ქულა
პროგრამის
 ბიუჯეტი
ბენეფიციართა
რაოდენობა 
შენიშვნა 
  ჯანდაცვის
 პროგრამები
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა    110 000    ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი
 ჯანდაცვის ცენტრთან"
 ერთად
  სოციალური პროგრამები     1 585 500    
1 მრავალშვილიანი
 ოჯახების
 დახმარება
4 და მეტი 18 წლამდე
 ასაკის ბავშვთა ოჯახები
100 000-დან
 150 001-მდე
145 000 48 მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
2 ა(ა)იპ "მომავლის სხივის" დღის ცენტრის
დაფინანსება
დღის ცენტრის 6-დან  18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება   45 000 27 მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
3 დედ-მამით ობოლ
 ბავშვთა დახმარება
18 წლამდე ასაკის
 ბავშვები
  9 000 12 მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
4 მოქალაქეთა სამედიცინო
 დახმარება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეები
0-დან
 150001-მდე
300 000    
5 C-ჰეპატიტით დაავადებულ
პირებში მკურნალობის
 ტაქტიკის განსაზღვრისათვის
 საჭირო კვლევების დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეები,რომლებიც საჭიროებენ დიაგნოსტიკურ კვლევას
  75 000    
6 თირკმლის უკმარისობით
 დაავადებულ პირთა
დახმარება(სატრანსპორტო ხარჯების შემსუბუქების მიზნით)
დიალიზის სახელმწიფო
 პროგრამაში ჩართული
 ადამიანები
  25 000 50 მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
7 ლეიკემიით და ონკოლოგიური
 დაავადებების მქონე
 პირთა დახმარება
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, აღნიშნული დაავადებების მქონე პირები
  140 000    
8 შეზღუდული შესაძლებლობის
 მქონე პირთა დახმარება
18 წელს გადაცილებული
 შშმ პირები (I ჯგუფი);
მხედველობითი
შშმ პირები (I და II ჯგუფი)
  213 900   მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
9 საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
 იძულებით გადაადგილებულ
 პირთა დახმარება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
დროებით რეგისტრირებული და
 ფაქტობრივად მცხოვრები,
იძულებით გადაადგილებულ
 პირთა ოჯახები
  13 000 53 მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
10 სარიტუალო დახმარება სამამულო ომისა და საქართველოს
 ტერიტორიული მთლიანობისთვის
 საბრძოლო მოქმედებების
მონაწილე პირები; უპატრონო
 (უჭირისუფლო) მიცვალებულები
  18 000    
11 სოციალური ღონისძიებები
(3 მარტი, 9მაისი,8 აგვისტო,
27 სექტემბერი, ხანდაზმულთა
დახმარება(100 წ და მეტი),
შშმ პირთა საერთაშორისო დღე, შინმოვლის პროგრამა  და სხვ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული ბენეფიციარები
  50 000    
12 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება სტიქიის შედეგად დაზარალებული,
 ან/და მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში მყოფი ოჯახები
  290 000   ოჯახის სამშენებლო მასალებით დახმარება;  ბინის ქირით
 უზრუნველყოფა
13 სხვა ფულადი
სოციალური გასაცემელი
 მოქალაქეები (ოჯახები), ვინც
 ვერ სარგებლობს
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
პროგრამებით
(განსაკუთრებულ შემთხვევებში)
  30 000    
14 გენდერულ საკითხებთან
 დაკავშირებული პროექტების
ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მყოფი მოქალაქეები, ძალადობის მსხვერპლი
 ქალები  
  20 000    
15 მზრუნველობამოკლებულთა ყოველდღიური ერთჯერადი კვება მუნიციპალიტეტის
შეჭირვებული მოსახლეობა
  118 500 193 მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
16 ხანდაზმულთა სახლის
 კომუნალური გადასახადებით
 უზრუნველყოფა
ხანდაზმულთა სახლის
 მობინადრეები
  30 000    
17 ძვირადღირებული კვლევის(კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგო -გასტროდუო დენოსკოპია)
 ერთჯერადი დაფინანსება
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული პირები, ოჯახის სარეიტინგო ქულით;მუნიცი პალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები
0-დან
100 001-მდე
30 000    
18 სოციალურად შეჭირვებულ
 ოჯახებში ახალშობილის
 (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური  დახმარება
სოციალურად
დაუცველი ოჯახები
0-დან
70001-მდე 
50 000