თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge