თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები მერია-საკრებულო - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.mun.gov.ge
თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები მერია-საკრებულო
2019 წელში გაცემული თანამდებობრივი სარგო და დანამატი
    თანამდებობრივი სარგო დანამატი
1 იანვარი 293932,5 1072,5
2 თებერვალი 286080 1910,5
3 მარტი 288657,5 2469,5
       
       
სულ 868670 5452,5 874122,5
       
       
       
       

 

გამგეობის თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები
2017 წელი I კვარტალი
2016 წელი