ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

gan_2022_31 0405

დანართი:

განკარგულება 31-ის დანართი

მსგავსი სტატიები