„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილების_პროექტი (1)

 

განმარტებითი_ბარათი (2)

 

იჯარის_ხელშეკრულება-_ნიმუში

 

სასყიდლიანი_აღნაგობის_ხელშეკრულება (1)

 

სასყიდლიანი_სერვიტუტის_ხელშეკრულება.-

 

სასყიდლიანი_უზუფრუქტი-ნიმუში

 

უზუფრუქტი-ნიმუში

 

უსასყიდლო_სერვიტუტის_ხელშეკრულება.-

 

ხელშეკრულება-აღნაგობა-უსასყიდლო

 

 

მსგავსი სტატიები