6ოურგეზთი სუნთმთცალთპეპთი პერთპ6რთაოე რეგთიპრთრებულ ას6სრტეჭელზა არანაკლებ 0.ვდ-თი სთერ ელეღპრ6ნულთ 96რსთზ წარს6შგენთლთ ცეპთმთთი გაზჭალთიწთნებთზ ფფღალაღ 6ოურგეზთი გენერალურთ გეგსთი ს6სოაშებთი ცრ6მეიქთჯ – ს6ღალაღეზა თნ96რსთრებთია შა ტარზულ6ბთი სთონთზ ქეღსნთლთ შრ6ებთზთ იასუქა6 ძგუ9თი უ9ლებას6ითლებთი ჭაშთი გაგრხელებთი ქეიაყებ

gan_2021_17

 

 

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი