მერიისა და საკრებულოს საწვავის ხარჯები 2020 წელი

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მუხლი 41

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=54

საწვავის ხარჯვა მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კერძო მფლობელობაში არსებული ავტომანქანები

   

საწვავის ხარჯვა ბალანსზე რიცხული ავტომანქანებისათვის

   

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – საკრებულოს თანამშრომლები – 2019 წელი

   

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2019 წელი

   

2019 წელში გაცემული თანამდებობრივი სარგო და დანამატი მერია-საკრებულო

   

2019 წელში გაცემული სამივლინებო ხარჯი

   

საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები – 2018 წელი

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2018 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2018 წელს შეადგენს 44390 ლარს.

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით – 2017 წელი III კვარტალი

  სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით – 2017 წელი III კვარტალი    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2017 წლის III კვარტალი

   

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი