ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ

პროექტი „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ

შეთანხმება გაეროს განვითრების პროგრამასა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირს (სსიპ) ოზურგეთის მუცნიპალიტეტს შორის, გაეროს განვითარების პროგრამამ განახორციელოს საქმიანობა, უზრუნველყოს ,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2’’

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულიების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.29.24.112, 498.00 კვ.მ.) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

ინფორმაცია სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ – პროექტი

სარეზერვო ფონდის ხარჯვის მონაცემები – პროექტი    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I – კვარტლის შესრულების ანგარიში – პროექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I – კვარტლის შესრულების ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიში – პროექტი

დადგენილების პროექტი “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება” – პროექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ – პროექტი

“საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე – პროექტი

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი