2022 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

  კაპიტალური ბიუჯეტი-2022 ოზურგეთი ბალანსი 2022      

ბიუჯეტის 2021 წლის II კვარტლის ანგარიში

2021 წლის 6 თვის ანგარიშები შესრულება 1,07,2021 წელი

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. ოზურგეთში მერაბ კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2021 ბიუჯეტი ცვლილება

ქ. ოზურგეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის დოლიძის და ბოლქვაძის ქუჩები) რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2021-2022 წლებში რეგიონებში განხორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი-მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი