სამხედრო გაწვევა და რეგისტრაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მისამართია:  ქ.ოზურგეთი რუსთაველის ქუჩა N22

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ფუნქციები:
 • პირველად სამხედრო აღიცხვაზე აყვანაის ზედამხედველობა;
 • 18-დან 27-წლამდე მიღწეულ მოქალაქეთა აღიცხვაზე აყვანა;
 • აქტიურ, ეროვნული გვარდიის და ინდივიდუალური რეზერვის შემადგენლობის განსაზღვრა;
 • აქტიურ, ეროვნული გვარდიის და ინდივიდუალური რეზერვში გასაწვევად მომზადებული მოქალაქეებიის საქართველოს შეიარაღებულ ძალების ქვედანაყოფში გაგზავნა;
 • წვევამდელთა სავალდებულო და რეზერვისტთა სარეზერვო სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება და კონტროლი;
 • დოკუმენტაციის კანონით დადგენილი ვადითა და წესით შენახვა;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებულ პირების აღრიცხვა და მათთან მუშაობის ორგანიზება;
 • მოქალაქეთა საჩივრების ად განცხაებების განხილვა და შესაბამისი ზომების მიღება;
 • მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება;
 • წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება და კონტროლი;
 • სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევისა და მათი გადაყვანის უზრუნველყოფა წვევამდელთა გამწვევ-გამანაწილებელ პუნქტში;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან და წარმოება-ორგანიზაციებიდან შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვა;
 • მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე დასაყენებლად საბუთების მომზადება და კონტროლი;
 • აღრიცხვაზე ასაყვან ჭაბუკთა პირადი საქმეების მომზადება;
 • ანბანურტი წიგნის გახსნა და პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილ წვევამდელების გატარება;
 • გაწვევის ოქმების წიგნების წარომება;
 • წვევამდელთა სამხედრო სამსახურისაგან გადავადების მიღების შემთხვევაში ასაკის შესაბამის ანბანურ წიგნში გატარება;
 • სამხედრო ბილეთების გაცემა;
 • წვევამდელთა  მიწერის მოწმობების გაცემა;
 • ზღვრულ ასაკს მიღწეულ წვევამდელთა მ-2 კატეგორიის რეზერვში გადარიცხვა;
 • სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გასაწვევა წვევამდელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გაწვევის საბუთების მომზადბა;
 • უნარშეზღუდულ წვევამდელთა პირადი საქმეების მომზადება და სამედიცინო კომისიაზე წარდგენა;
 • სამობილიზაციო განყოფილების თანამშრომლებზე დაკისრებული ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულების უზრუნველყოფა;
 • შეიარაღებული ძალების შეკრებაზე გაწვევისათვის რეზერვისტთა აღრიცხვის , საჭირო დოკუმენტაციის შექმნის და დამუშავების ხელმძღვანელობა და  საჭიროების შემთხვევაში მათი გაწვევის უზრუნველყოფა;
 • ზღვრულ ასაკს მიღწეულ რეზერვისტთა და სამხედრო სდამსახურიდან დათხოვნილი პირების აღრიცხვაზე აყვანის ორგანიზება და კონტროლი;
 • სამობილიზაციო რესურსების კარტოტეკის წარმოების, სამხედრო წოდებათა მიხედვით დაზუსტება , მათში სათანადო ცვლილების შეტანის ორგანიზება და კონტროლი;
 • საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთათვის სათანადო დოკუმეტაციის შექმნის უზრუნველყოფა;
 • განყოფილებაში შემოსული დოკუმენტაციის დროული და ხარისხიანი რეაგირების უზრუნველყოფა;
 • წლიური და პერსპექტიული სამუშოო გეგმებს შედგენის უზრუნველყოფა;
 • შეიარაღებული ძალების შეკრებაზე გაწვევისათვის რეზერვისტთა აღრიცხვის , საჭირო დოკუმენტაციის შექმნია და დამუშავება;
 • ზღვრულ ასაკს მიღწეულ რეზერვისტთა და სამხედრო სდამსახურიდან დათხოვნილი პირების აღრიცხვაზე აყვანა;
 • სამობილიზაციო რესურსების კარტოტეკის წარმოების, სამხედრო წოდებათა მიხედვით დაზუსტება , მათში სათანადო ცვლილების შეტანა;

მსგავსი სტატიები