საჯარო ინფორმაციის რეესტრი – მერია

წერილის Nინფორმაციის შემოსავლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირიწელი
10304.01.2019საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი. იურისტი ირაკლი პაპავაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი, თითოეული ფუნქციის აღწერა, ყველა მოქმედი სტრატეგიის ჩამონათვალი, ყველა თანამდებობის პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლო სამი კონკურსის ჩამონათვალი ჩატარების თარიღისა და დროის მითითებით, მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი, ხარჯის მიზნობრიობის მითითებით, 2017-2018 წწ. ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, 2017-2018- წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება, დღეის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირების და მათი ხელმძღვანელების ჩამონათვალი, 2017-2018 წწ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, დღეის მდგომარეობით მოქმედი მუნიციპალიტეტის ყველა მომსახურების (სერვისის) ჩამონათვალი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხების (მაგ. ბიუჯეტი, განაშენიანების გეგმა, ქონების განკარგვის საკითხები, ინფრასტრუქტურული საკითხები და სხვ.) საჯარო განხილვის ოქმები.22.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
12508.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ნანა თავდუმაძეინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოთხოვილ წერილზე პასუხი16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაგია მამაკაიშვილი2020
21810.01.2019კიროვის რ/სასამართლომოქალაქე გ. ტანაკიანის სამუშაო გამოცდილებაზე08.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
36011.01.2019საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მიღების რაოდენობის, შინაარსისა და მათი დაკმაყოფილების თაობაზე.15.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
45415.01.2019გაზეთი „ალიონი“ რედაქტორი ნუგზარ ასათიანი2018 წლის დეკემბერში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში პრემია-დანამატების გაცემის შესახებ16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
30015.01.2019მოქალაქე მაკა მახარაძეგ.შარაშენიძის შესახებ თანამდებობრივი პოზიცის და ხელფასის ოდენობის შესახებ23.012019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
73320.01.2019არასამეწარმეო(არაკომერციული)ი.პ. ა(ა)იპ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობელთა კავშირი “ ჩვენი შვილები“-ნინო ჭელიძე2018 წლის განმავლობაში საბჭოს შეხვედრის ოქმები და სხვა.30.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
85024.01.2019გაზეთი „გურია ნიუსი“, ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული აიპიებისა და შპს-ების საშტატო ნუსხის ჩამონათვალი24.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
85124.01.2019გაზეთი „გურია ნიუსი“, ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე2017-2018 წწ. წარმოქნნილი ვალდებილებები და სასამართლო გდაწყვეტილების შედეგად აღსრულებული ფინანსური უზრუნველყოფები07.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
82025.01.2019სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გურიის რეგიონში, აპარატის უფროსის მოადგილე ნანი ჯახუტაშვილი-გოგელიამუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ხელძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (გენდერულ ჭრილში)25.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
99928.01.2019მოქალაქე კახა ჩავლეშვილიუძრავ ქონებასთან დაკავშირებით აუქციონის მასალები და სხვა ასევე საქმესთა დაკ-ით მასალები29.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
163811.02.2019ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, მარინა თოფურიარა დაფინანსებაა გამოყოფილი ბიუჯეტიდან უპატრონო ძაღლებთან დაკავშირებით და რომელი სტრუქ. ერთეულია პასუხისმგებელი უპატრონო ძაღლებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაზე19.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
181214.02.2019კერძო აღმასრულებელი ნატო მაჭუტაძეითხოვს არის თუ არა დასაქმებული მერიაში პიროვნება18.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამარინა ქერქაძე2020
188715.02.2019ა(ა)იპ საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველო. ეკა გიგაური2017-2018 წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომელთა სრული რაოდენობა, ხელფასის და დანამატების მოთხოვნით, ასევე 2018 წელში გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამებზე, პიარ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯის რაოდენობის შესახებ26.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
194818.02.2019ა(ა)იპ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია  ანა საბახტარიშვილი2019 წ დაგეგმილი შესყიდვების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება თანდართული ფორმის მიხედვით04.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
230525.02.2019სხვა საქართველოს მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია ქეთევან ჯაელი ითხოვს 2016-2019 წწ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, გამწვანების, პარკების და  სარეკრეაციო ზონების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ბიუჯეტს, გამწვანების სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობას, 2016-2019 წწ.  შეძენილი ნარგავების რაოდენობას11.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
248628.02.2019წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი   ლელა ცისკარიშვილი18-21 წლამდე პირთათვის განკუთვნილი ღონისძიებები, პროექტები და პროგრამები, არსებობს თუ არა ოჯახის მხარდამჭერი პოგრამები, რამდენი სპეციალისტია დასაქმებული ბავშვებთან და მოზარდეებთან მომუშავე მერიაში11.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
252228.02.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისი  თამაზ ტრაპაიძესოფლის დახმარების პროგრამით გამოყოფილი თანხის განაწილების თაობაზე05.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
309614.03.2019საქქართველოს პარლამენტის წევრი  სერგი კაპანაძე2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის ცვლილებებთან დაკავშირებით19.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
313815.032019განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი   ირინე საჯაიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური სომხების, მათი ჩართულობით გატარებული ღონისძიებების და სამომავლო ამოცანების შესახებ22.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
365827.03.2019დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი  გრიგოლ მახარაძექ.ოზურგეთში ისტორიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნა29.03.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 99928.01.2019მოქალაქე კახა ჩავლეშვილიუძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით შემდგარი აუქციონის, ამ საქმესთან შემდგარი სხვა მასალები29.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N გ/01904.01.2019„საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“ ირაკლი პაპავაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი, თითოეული ფუნქციის აღწერა, ყველა მოქმედი სტრატეგიის ჩამონათვალი, ყველა თანამდებობის პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლო სამი კონკურსის ჩამონათვალი ჩატარების თარიღისა და დროის მითითებით, მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი, ხარჯის მიზნობრიობის მითითებით, 2017-2018 წწ. ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, 2017-2018- წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება, დღეის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირების და მათი ხელმძღვანელების ჩამონათვალი, 2017-2018 წწ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, დღეის მდგომარეობით მოქმედი მუნიციპალიტეტის ყველა მომსახურების (სერვისის) ჩამონათვალი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხების (მაგ. ბიუჯეტი, განაშენიანების გეგმა, ქონების განკარგვის საკითხები, ინფრასტრუქტურული საკითხები და სხვ.) საჯარო განხილვის ოქმები.22.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 57926.12.2018ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ნანა თავდუმაძეინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოთხოვილ წერილზე პასუხი16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაგია მამაკაიშვილი2020
N 41411.01.2019საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - მიხეილ სარჯველაძე  მინისტრის პირველი მოადგილეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა,გაცემული განცხადებების რაოდენობა, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, შემოსული მოთხოვნებიდან იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელიც არ განეკუთვნებოდა უწყების კომპეტენციას15.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 115.01.2019საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი „ალიონი“ რედაქტორი ნუგზარ ასათიანი2018 წლის დეკემბერში გაცემული პრემია-დანამატების შესახებ16.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 30008.01.2019მოქალაქე მაკა მახარაძეცნობა ხელფასის შესახებ23.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 1/122.01.2019ა(ა)იპ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობელთა კავშირი „ჩვენი შვილები“ ნინო ჭელიძეოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წლის განმავლობაში შშმპ საბჭოს შეხვედრის ოქმები, რეკომენდაციები, დასკვნები, ინიციატივები, გადაწყვეტილებები30.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 85124.01.2019გაზეთი „გურია ნიუსი“ გიორგი გირკელიძე კორესპოდენტიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2017-2018 წწ. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი თანხიდან თითოეული გადაწვეტილების აღსრულებისათვის გამოყოფილი თანხა ჩაშლილად07.02.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020
N 4824.01.2019სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აპარატის უფროსის მოადგილე ნანი ჯახუტაშვილი-გოგელიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა პირების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში25.01.2019ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამზია გაგუა2020

მსგავსი სტატიები

გაავრცელეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი