ონლაინ გამოკითხვის არქივი

კითხვაასაკისქესიპასუხიჯამი
1818 დან 4545 დან ზემოთმამრობითიმდედრობითიდიახარაარ ვიცი
ხართ თუ არა თანახმა დაბა ურეკის ტერიტორიაზე არსებულ ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩის ნაწილს გადაერქვას სახელი და ეწოდოს ცნობილი ექიმის, ნიკა ქარცივაძის ქუჩა210 (72,9%) 78 (27,1%)288
თანახმა ხართ თუ არა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში
მდებარე ტერიტორიაზე - შეიქმნას დასახლება (დაბა) გომისმთა
11 (3,9%)178 (63,6%)91 (32,5%)158 (56,4%)122 (43,6%)289 (98,3%)2 (0,7%)3 (1%)292

მსგავსი სტატიები