ა.(ა.)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დადგეგმვის ცენტრის ანგარიში – 2019 წელი

sivrciti_teritoriuli

მსგავსი სტატიები