ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების წესი

დანართი N1 სოციალური მიზნების პროექტების წესი

 

დანართი N2-საპროექტო განაცხადის ფორმა (სოცილური მე

 

დანართი N3-ფინანსური ანგარიშის ფორმა სოციალური მეწ

 

 

მსგავსი სტატიები