„ურეკი-შეკვეთილისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის N590 დადგენილებით დამტკიცებული გენერალურ გეგმისა და განაშენიანების გეგმის ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვა

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 10 მარტს, 13:00 საათზე „ურეკი-შეკვეთილისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის N590 დადგენილებით დამტკიცებული გენერალურ გეგმისა და განაშენიანების გეგმის ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება.

საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება გენერალურ გეგმისა და განაშენიანების გეგმის ცვლილებასთან დაკავშირებული ელექტრონული დოკუმენტაცია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელი იქნება, საჯარო განხილვიდა 15 სამუშაო დღის ვადაში, არაუგვიანეს 2023 წლის 31 მარტისა. სსიპ-სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოში შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, სანაპიროს ქ. №2 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: sajaro.gankhilvebi@suda.gov.ge

საჯარო განხილვაზე დასწრება, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. მისამართი: ქ. ოზურგეთი, მ.კოსტავას ქ.№1

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები:

 

1. კონცეფცია

 

2. ქალამშნებელობით გეგმებში ცვლილების განმარტებითი ბარათი

 

3. ურეკი-შეკვეთილის ქალაქთმშ დოკ. ტექსტური ნაწილი

 

4. დანართი 3 ურეკი-შეკვეთ. გენერ.გეგმა_კორექტირება

 

5. დანართი 4 ურეკი-შეკვეთ. განაშ. გეგმა_კორექტირება

 

6. ბრძანება-117-ო

 

7._დანართი-2.-დავალება. (2)

 

8. დასკვნა ხე ნარგავების შესახებ

 

9. სგშ-სკოპინგი-ნატანები - 13.08

 

ძირითადი დოკუმენტი

 

განცხადება გენგეგმის ცვლილბაზე

მსგავსი სტატიები