ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება - საპრივატიზაციო ნუსხის პროექტი.-საკრ

 

საპრივატიზებო ნუსხა- დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები