ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

gan_2022_49 0510

დანართი:

განკარგულება 49-ის დანართი

მსგავსი სტატიები