ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

gan_2022_48 0510

დანართი:

განკარგულება 48-ის დანართი

მსგავსი სტატიები