ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 53

დანართი:

განკარგულება_53-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები