ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 62pdf

დანართი:

განკარგულება_62-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები