საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში და დოკუმენტაცია

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს“ მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბერს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ წარდგენილი –  საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში და თანდართულ დოკუმენტაცია:

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სა
1160_სამუშაო დოკუმენტი
საჯარო განხილვის შესახებ განცხადება
1160_10273_ძირითადი დოკუმენტი
1160_10273_დანართი ა_არატექნიკური რეზიუმე
1160_10273_დანართი ბ_ სკოპინგის დასკვნის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ცხრილი
1160_10273_დანართი გ_შემაჯამებელი ცხრილი
1160_10273_დანართი ე_ღონისძიებების განხორციელების სტატუსი
1160_10273_დანართი ვ_ საზოგადოების მონაწილეობის პროცესის მიმოხილვა
1160_10273_დანართი ზ_ სტრატეგიული დოკუმენტებთან კავშირი
1160_10273_დანართი თ_ინფორმაცია სგშ-ის საკონსულტაციო კომპანიისა და ექსპერტების შესახებ
1160_10273_დანართი ი_სივრცითი ფაილები
1160_10273_დანართი კ_ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელზეც გაცემულია ადმინისტრაციული აქტი და რუკა
1160_10273_სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ან
1160_10273_საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა

მსგავსი სტატიები