ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი.

დანართი:

განკარგულება_-_საპრივატიზაციო_ნუსხის_პროექტი. danrti

 

 

მსგავსი სტატიები