ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი

2021 ბიუჯეტი

2021 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

განმარტებითი-ბარათი 2021

პროგრამული ფორმატის ცხრილი განათლება ინდიკატორებით

პროგრამული ფორმატის ცხრილი ინფრა ინდიკატორებით 202

პროგრამული ფორმატის ცხრილი კულტურა და სპორტი ინდიკატორებით

პროგრამული ფორმატის ცხრილი სოციალური ინდიკატორებით

ცნობა ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

მსგავსი სტატიები