დადგენილებები

2019 დადგენილებები2018 დადგენილებები2017 დადგენილებები2016 დადგენილებები2015-2010 დადგენილებები
სათაურიდოკუმენტის ტიპიდოკ.ნომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება101, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება201, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება201, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის
კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება301, 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის
კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება301, 10, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“
დადგენილება401, 10, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე და ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მდებარე მოედნებსა და ქუჩებში წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“დადგენილება501, 10, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება601, 10, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“
დადგენილება702, 6, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - დანართი 1დადგენილება702, 6, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - დანართი 2დადგენილება702, 6, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზედადგენილება803, 14, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართიდადგენილება803, 14, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება904, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1004, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური
დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1004, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ
დადგენილება1104, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ - დანართი 1
დადგენილება1104, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ - დანართი 2
დადგენილება1104, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1204, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება1204, 3, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
დადგენილება1305, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
„სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს განხორციელების წესის დადგენის შესახებ
დადგენილება1405, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს განხორციელების წესის დადგენის შესახებ - დანართიდადგენილება1405, 1, 2019გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1507, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების
ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1607, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების
ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
დადგენილება1607, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების
ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
დადგენილება1607, 3, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“დადგენილება1708, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზედადგენილება18September 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზედადგენილება18September 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება19September 19, 2019გადმოწერეთ
,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუკეტის დამტ„იცების ჭესა“ებშ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სა„რებულოს 2018 წლის 26 დე„ემბრის 809 დადგენილებაჭი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება20September 19, 2019გადმოწერეთ
,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუკეტის დამტ„იცების ჭესა“ებშ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სა„რებულოს 2018 წლის 26 დე„ემბრის 809 დადგენილებაჭი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება20September 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებდადგენილება21September 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებდადგენილება21September 27, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება22October 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება22October 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება23October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება23October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება24October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება24October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება25October 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება25October 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება26October 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება26October 11, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება27October 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება27October 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება28October 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება28October 15, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება29October 16, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება29October 17, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება30October 18, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება30October 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება31October 20, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილება32October 21, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილება32October 22, 2019გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება101, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება101, 12, 2018გადმოწერეთ
“არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 ივლისის N 9
დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დადგენილება201, 12, 2018გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 ივლისის N10 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დადგენილება301, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება401, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებდადგენილება501, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დადგენილებადადგენილება501, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი
სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება601, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი
სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
დადგენილება601, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი
სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
დადგენილება601, 18, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებდადგენილება701, 18, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებდადგენილება802, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის
N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება902, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება1002, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებდადგენილება1102, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებდადგენილება1202, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილოებითი
დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N14
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება1302, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და
ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება1402, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14
დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება1502, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17 დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება1602, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება1702, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N19 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება1802, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N20
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება1902, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება2002, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის 14 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება2102, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება2203, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება2203, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს - საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2303, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს - საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2303, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2403, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2403, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს N37
დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დადგენილება2503, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
დადგენილება2603, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი 1
დადგენილება2603, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი 2
დადგენილება2603, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე და ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მდებარე მოედნებსა და ქუჩებში წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი ღონისძიებების შესახებდადგენილება2703, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის
და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება2804, 4, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის
და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება2804, 4, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება2905, 3, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება2905, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება3005, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება3005, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ
დადგენილება3105, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ - დანართი
დადგენილება3105, 3, 2018გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება3205, 3, 2018გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება3205, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზედადგენილება3305, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა
და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება3405, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა
და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
დადგენილება3405, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა
და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
დადგენილება3405, 3, 2018გადმოწერეთ
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად
გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება3505, 18, 2018გადმოწერეთ
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად
გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება3505, 18, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება3606, 6, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება3606, 6, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის
შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ
დადგენილება3706, 6, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის
№1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება3806, 6, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება3907, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება3907, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო
ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის
დამტკიცების შესახებ
დადგენილება4007, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო
ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის
დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება4007, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის
შესახებ
დადგენილება4108, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის
შესახებ - დანართი
დადგენილება4108, 1, 2018გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება4208, 1, 2018გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება4208, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის
N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება4308, 1, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება4408, 29, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება4408, 29, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებდადგენილება4509, 6, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართიდადგენილება4509, 6, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების
დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება4609, 6, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების
დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება4609, 6, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და
დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება4710, 3, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და
დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება4710, 3, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ
დადგენილება4810, 3, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ - დანართი
დადგენილება4810, 3, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება4910, 3, 2018გადმოწერეთ
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება4910, 3, 2018გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის
შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ
დადგენილება5010, 3, 2018გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის
შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ - დნართი
დადგენილება5010, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება5110, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
დადგენილება5110, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
დადგენილება5110, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და
ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ
დადგენილება5210, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილება5310, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება5310, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა- ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებდადგენილება5410, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება5510, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება5510, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება5611, 8, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 აგვისტოს N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება5711, 8, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს – საზოგადოებრივი დარბაზის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება5811, 8, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება5912, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება5912, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება6012, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება6012, 5, 2018გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებდადგენილება111, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება111, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების
ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის
დამტკიცების შესახებ
დადგენილება212, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების
ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის
დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
დადგენილება212, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების
ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის
დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
დადგენილება212, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების
ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის
დამტკიცების შესახებ - დანართი 3
დადგენილება212, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებდადგენილება312, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება312, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება412, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება412, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებდადგენილება512, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ - დანართიდადგენილება512, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთადა სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება612, 8, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთადა სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართიდადგენილება612, 8, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება712, 8, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართიდადგენილება712, 8, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება812, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება812, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება912, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება912, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1012, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1012, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1112, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1112, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1212, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება1212, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1312, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება1312, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1412, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება1412, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1512, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1512, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1612, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1612, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1712, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1712, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1812, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1812, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1912, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1912, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება2012, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება2012, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2112, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2112, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება2212, 14, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება2212, 14, 2017გადმოწერეთ
„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20
დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის
თაობაზე
დადგენილება2312, 22, 2017გადმოწერეთ
„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20
დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის
თაობაზე - დანართი
დადგენილება2312, 22, 2017გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით
გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი
საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების
წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება101, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით
გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი
საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების
წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
დადგენილება101, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით
გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი
საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების
წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
დადგენილება101, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება201, 22, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება201, 22, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №43
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება302, 3, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №43
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება302, 3, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება402, 4, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება402, 4, 2016გადმოწერეთ
დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება503, 2, 2016გადმოწერეთ
დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება503, 2, 2016გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება603, 2, 2016გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება603, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება703, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“
დადგენილება803, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება904, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება904, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების
წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1004, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების
წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება1004, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასახლების საერთო კრების
ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“
დადგენილება1104, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
დადგენილება1205, 4, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი 1
დადგენილება1205, 4, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ - დანართი 2
დადგენილება1205, 4, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1306, 1, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება1306, 1, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1407, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება1407, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2
აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება1507, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ
დადგენილება1607, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დადგენილება1707, 15, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“
დადგენილება1808, 3, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1908, 3, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება1908, 3, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2009, 23, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება2009, 23, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის
იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“
დადგენილება2110, 5, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2211, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს #1
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება2311, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2412, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება2612, 23, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2712, 23, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება2712, 23, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2812, 23, 2016გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებდადგენილება101, 8, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებდადგენილება201, 8, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებდადგენილება301, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება401, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება502, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება602, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ „დადგენილება702, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება802, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებდადგენილება902, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებდადგენილება1002, 4, 2015გადმოწერეთ
ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასის ოდენობის განსაზღვრის შესახებდადგენილება1102, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1202, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1303, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება1403, 4, 2015გადმოწერეთ
ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1503, 4, 2015გადმოწერეთ
გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1603, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ”დადგენილება1703, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1804, 1, 2015გადმოწერეთ
გამგეობის იურიდიულ სამსახურში ადმინისტრაციულ და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1904, 1, 2015გადმოწერეთ
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის აღრიცხვა – ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება2004, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2105, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“დადგენილება2205, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2305, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1დადგენილება2406, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2დადგენილება2406, 3, 2015გადმოწერეთ
ქონების პრივატიზებისას საჯარო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებდადგენილება2506, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2607, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება2607, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2707, 14, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება2707, 14, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებდადგენილება2808, 5, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2808, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2908, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება2908, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულიერთეულების შექმნის
შესახებ“
დადგენილება3008, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულიერთეულების შექმნის
შესახებ“ - დანართი
დადგენილება3008, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3109, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება3109, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების
შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება3209, 16, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების
შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი
დადგენილება3209, 16, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3310, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1დადგენილება3310, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2დადგენილება3310, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №2
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება3410, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3510, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება3510, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“
დადგენილება3610, 4, 2015გადმოწერეთ
ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება3710, 4, 2015გადმოწერეთ
ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება3710, 4, 2015გადმოწერეთ
მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების თაობაზე, აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის
წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება3810, 4, 2015გადმოწერეთ
მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების თაობაზე, აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის
წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ - დანართი
დადგენილება3810, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ
დადგენილება3910, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ - დანართი 1
დადგენილება3910, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ - დანართი 2
დადგენილება3910, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება4010, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება4010, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება4112, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება4112, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ
დადგენილება4212, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება4312, 28, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება4312, 28, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დადგენილება4412, 28, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - დანართი
დადგენილება4412, 28, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება4512, 28, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება4512, 28, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება4612, 30, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი
დადგენილება4612, 30, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებდადგენილება108, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება208, 2, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება308, 13, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებდადგენილება408, 13, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების შესახებდადგენილება508, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება608, 27, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება708, 27, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება808, 27, 2014გადმოწერეთ
სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება908, 27, 2014გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1008, 27, 2014გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1108, 27, 2014გადმოწერეთ
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1208, 27, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1308, 27, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1408, 27, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1508, 27, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1608, 27, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1708, 27, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1808, 27, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1908, 27, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2008, 27, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება2108, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2209, 3, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2309, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2409, 3, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების
დამტკიცების შესახებ
დადგენილება2509, 3, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიიტეტში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებდადგენილება2609, 3, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებდადგენილება2709, 3, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება2809, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2909, 16, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება3009, 16, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3109, 16, 2014გადმოწერეთ
ბოხვაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული N5 და N7 ქუჩებისთვის სახელის მინიჭების შესახებდადგენილება3209, 16, 2014გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში თაყაიშვილის პირველი შესახვევისათვისსახელის მინიჭების შესახებ დადგენილება3309, 16, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება3410, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3510, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3610, 22, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება3711, 5, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება3811, 5, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვის და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“დადგენილება3911, 5, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება4011, 5, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება4111, 5, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებდადგენილება4211, 5, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება4311, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიდადგენილება4311, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება4512, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება4612, 19, 2014გადმოწერეთ
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება4712, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება4812, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება4912, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება101, 30, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“დადგენილება201, 30, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“დადგენილება301, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება402, 20, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“დადგენილება502, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება602, 20, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება702, 5, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება803, 28, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება904, 10, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1004, 26, 2013გადმოწერეთ
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის წესის დამტკიცებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებდადგენილება1104, 26, 2013გადმოწერეთ
„ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“დადგენილება1204, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება1304, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ -დანართიდადგენილება1304, 26, 2013გადმოწერეთ
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის წესის დამტკიცებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებდადგენილება1405, 22, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1505, 22, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება1606, 24, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში არსებული 26 მაისის ქუჩის მონაკვეთისთვის იოსებ კეჭაყმაძის სახელის მინიჭების შესახებდადგენილება1707, 17, 2013გადმოწერეთ
ბოხვაურის თემში არსებული ქუჩის სახელდების შესახებდადგენილება1807, 17, 2013გადმოწერეთ
საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობის დებულების დამტკიცების თაობაზედადგენილება1907, 17, 2013გადმოწერეთ
სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება2007, 21, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2108, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება2209, 25, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2309, 25, 2013გადმოწერეთ
სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება2410, 30, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2511, 20, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2612, 25, 2013გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.დადგენილება2712, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება101, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი 1
დადგენილება101, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი 2
დადგენილება101, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი 3
დადგენილება101, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება302, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი 1
დადგენილება302, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი 2
დადგენილება302, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ' ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი 3
დადგენილება302, 1, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება402, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ’დადგენილება502, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება802, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება903, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება903, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება1004, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება1004, 25, 2012გადმოწერეთ
ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებდადგენილება1104, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1204, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1304, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1404, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოში მოქალაქეთა მიღების წესის დამტკიცების თაობაზედადგენილება1504, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება1605, 16, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1705, 16, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარებისათვის) სახელწოდების მინიჭების, ნუმერაციისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1805, 16, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება1906, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება1906, 1, 2012გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება2006, 18, 2012გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2006, 18, 2012გადმოწერეთ
ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებდადგენილება2106, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებდადგენილება2206, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2306, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2406, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2506, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებდადგენილება2601, 1, 1970გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება2707, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება2807, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2807, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება2907, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2907, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება3008, 9, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება3110, 30, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება3210, 30, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენის შესახებდადგენილება3310, 30, 2012გადმოწერეთ
მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება3411, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება3511, 26, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებდადგენილება3611, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებდადგენილება3711, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება3812, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება3912, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება4012, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებდადგენილება4112, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება4212, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება101, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება101, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება202, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება202, 9, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება302, 9, 2011გადმოწერეთ
ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებდადგენილება402, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებდადგენილება502, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება602, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვის და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზედადგენილება702, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საკუთრების მოწმობის ტიპიური ფორმის დამტკიცების შესახებდადგენილება802, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება903, 2, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის რწმუნებულთა მიერ აქტის შედგენის, ცნობის გაცემისა და ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება1003, 2, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობების და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა Ûშესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშედადგენილება1103, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზედადგენილება1203, 14, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართიდადგენილება1203, 14, 2011გადმოწერეთ
ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებდადგენილება1303, 31, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება1504, 27, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1604, 27, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1705, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1805, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზედადგენილება2005, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართიდადგენილება2005, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზედადგენილება2106, 15, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - დანართიდადგენილება2106, 15, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება2207, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართიდადგენილება2207, 6, 2011გადმოწერეთ
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის,მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2307, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2407, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2507, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებდადგენილება2607, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ - დანართიდადგენილება2607, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება2707, 22, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2807, 22, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2907, 22, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულთა მიერ აქტის შედგენის, ცნობის გაცემისა და ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებდადგენილება3008, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება3108, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 1დადგენილება3108, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 2დადგენილება3108, 1, 2011გადმოწერეთ
გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურში უწყების, მიწერილობისა, შემოწმების აქტისა და სამართალდარღვევის ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებდადგენილება3308, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება3409, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართიდადგენილება3409, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება3509, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებდადგენილება3609, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებდადგენილება3709, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება3809, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება3909, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება4009, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება4109, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურში უწყების, მიწერილობისა, შემოწმების აქტისა და სამართალდარღვევის ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებდადგენილება4310, 4, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება4410, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 1დადგენილება4410, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 2დადგენილება4410, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 3დადგენილება4410, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება4511, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 1დადგენილება4511, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 2დადგენილება4511, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება4611, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება4711, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 1დადგენილება4711, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 2დადგენილება4711, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზედადგენილება4812, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 1დადგენილება4812, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაბაზე - დანართი 2დადგენილება4812, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებდადგენილება4912, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებდადგენილება5112, 26, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება207, 19, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების
შესახებ
დადგენილება408, 4, 2010გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება508, 4, 2010გადმოწერეთ
ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება608, 4, 2010გადმოწერეთ
სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება708, 4, 2010გადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება808, 4, 2010გადმოწერეთ
სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება908, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1008, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1108, 4, 2010გადმოწერეთ
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1208, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1308, 4, 2010გადმოწერეთ
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1408, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1508, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება1608, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1708, 4, 2010გადმოწერეთ
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ლტოლვილთა და იძულებით გადადგილებულ პირთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1808, 4, 2010გადმოწერეთ
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება1908, 4, 2010გადმოწერეთ
მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2008, 4, 2010გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2108, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2208, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
,,
დადგენილება2308, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებდადგენილება2510, 6, 2010გადმოწერეთ
გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებდადგენილება2610, 6, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება2710, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება2810, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“დადგენილება2910, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 10 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3010, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3110, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 12 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3210, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3310, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ “ № 15 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3410, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3510, 6, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ლტოლვილთა და იძულებით გადადგილებულ პირთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება3610, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილება3710, 6, 2010გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 22 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებდადგენილება3810, 6, 2010გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ~დადგენილება3910, 6, 2010გადმოწერეთ
შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი