ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

dad_2022_13 2904

დანართი:

დადგენილება 13-ის დანართი

მსგავსი სტატიები