„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

dad_2022_15 2904

დანართი:

დადგენილება 15-ის დანართი

მსგავსი სტატიები