ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 31

დანართი:

განკარგულება_31-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები