,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2024 წლის 23 აპრილის Nბ37.3724114001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:    

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:      

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და პროცედურების გზამკვლევის დამტკიცების შესახებ

დანართი:               1.6_დანართი_6_HR_საჭიროებათა_ნუსხა_და_ბიუჯეტი        

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

   

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2023 წლის 29 დეკემბრის Nბ37.3723363001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დანართი:

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების – ნინო ჭანიშვილის, დავით ჭაკნელიძის და ბექა თოიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2024 წლის 22 თებერვლის Nბ37.3724053001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2024 წლის 20 თებერვლის Nბ37.3724051001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დანართი: