მერიისა და საკრებულოს საწვავის ხარჯები 2021 წელი

მერიისა და საკრებულოს საწვავის ხარჯები 2020 წელი

საწვავის ხარჯვა მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კერძო მფლობელობაში არსებული ავტომანქანები

   

საწვავის ხარჯვა ბალანსზე რიცხული ავტომანქანებისათვის

   

საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები – 2018 წელი

   

საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები – 2016 წელი

საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები – 2016 წელი