დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2023 წელი

ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2020 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2019 წელი

მერიისა და საკრებულოს საწვავის ხარჯები 2021 წელი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2021 წელი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2020 წელი

სატელეფონო საუბრებისათვის გაწეული ხარჯები – 2019 წელი

2020 წელში გაცემული თანამდებობრივი სარგო და დანამატი მერია-საკრებულო

2020 წელში გაცემული სამივლინებო ხარჯი

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – საკრებულოს თანამშრომლები – 2020-2021 წელი

   

დასაქმებულ პირთა ოდენობა – მერიის თანამშრომლები – 2021 წელი