,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (2024 – 2027 წლები)” დამტკიცების შესახებ

დანართი:

მდგრადი განვითარების მიზნების ოზურგეთის მუნიციპალური დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ

დანართი:

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

დანართი:

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

დანართი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დანართი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 429 კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ. N26.05.38.161) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

     

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონებების ( ს.კ. 26.26.47.199, ს.კ. 26.26.47.198, ს.კ. 26.26.47.197, ს.კ. 26.26.47.195, ს.კ. 26.26.47.194, ს.კ. 26.26.47.196, ს.კ. 26.26.47.193, ს.კ. 26.26.47.192, ს.კ. 26.26.47.189, ს.კ. 26.26.47.202, ს.კ. 26.26.47.188, ს.კ. 26.26.47.127, ს.კ. 26.26.03.606, ს.კ. 26.26.48.094, ს.კ. 26.26.47.191, ს.კ. 26.26.47.190) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „ნარჩენების მართვის 2023-2027 წლების სამოქმედო მუნიციპალური გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

დანართი:    

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე

დანართი:    

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის მოწონების თაობაზე

დანართი:    

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი