ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 07 01 03) განხორციელების შესახებ

დადგენილება N 25

დანართი:

დანართი N 1
დანართი N 2
დანართი N 3

მსგავსი სტატიები