ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 13

დანართი:

განკარგულება 13-ის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები