ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება 71

დანართი:

განკარგულება_71-ის_დანართი

 

 

 

მსგავსი სტატიები