ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება 25

დანართი:

დადგენილება 25-ის_დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები