2020 წლის სოციალური პროგრამები

Nპროგრამის  დასახელება პროგრამის სამიზნე ჯგუფიდახმარების მისაღებად საჭირო სარეიტინგო ქულაპროგრამის ბიუჯეტიბენეფიციართა რაოდენობა შენიშვნა 
სოციალური პროგრამები1 585 500
1მრავალშვილიანი  ოჯახების  დახმარება4 და მეტი 18 წლამდე  ასაკის ბავშვთა ოჯახები100 000-დან  150 001-მდე145 00048მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
2ა(ა)იპ "მომავლის სხივის" დღის ცენტრის დაფინანსებადღის ცენტრის 6-დან  18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება45 00027მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
3დედ-მამით ობოლ  ბავშვთა დახმარება18 წლამდე ასაკის  ბავშვები9 00012მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
4მოქალაქეთა სამედიცინო  დახმარებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები0-დან  150001-მდე300 000
5C-ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები,რომლებიც საჭიროებენ დიაგნოსტიკურ კვლევას75 000
6თირკმლის უკმარისობით  დაავადებულ პირთა დახმარება(სატრანსპორტო ხარჯების შემსუბუქების მიზნით)დიალიზის სახელმწიფო  პროგრამაში ჩართული  ადამიანები25 00050მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
7ლეიკემიით და ონკოლოგიური  დაავადებების მქონე  პირთა დახმარებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, აღნიშნული დაავადებების მქონე პირები140 000
8შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა დახმარება18 წელს გადაცილებული  შშმ პირები (I ჯგუფი); მხედველობითი შშმ პირები (I და II ჯგუფი)213 900მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
9საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ  პირთა დახმარებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებული და  ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებულ  პირთა ოჯახები13 00053მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
10სარიტუალო დახმარებასამამულო ომისა და საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისთვის  საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირები; უპატრონო  (უჭირისუფლო) მიცვალებულები18 000
11სოციალური ღონისძიებები (3 მარტი, 9მაისი,8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, ხანდაზმულთა დახმარება(100 წ და მეტი), შშმ პირთა საერთაშორისო დღე, შინმოვლის პროგრამა  და სხვ)ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბენეფიციარები50 000
12სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებასტიქიის შედეგად დაზარალებული,  ან/და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახები290 000ოჯახის სამშენებლო მასალებით დახმარება;  ბინის ქირით  უზრუნველყოფა
13სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი მოქალაქეები (ოჯახები), ვინც  ვერ სარგებლობს ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებით (განსაკუთრებულ შემთხვევებში)30 000
14გენდერულ საკითხებთან  დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფი მოქალაქეები, ძალადობის მსხვერპლი  ქალები 20 000
15მზრუნველობამოკლებულთა ყოველდღიური ერთჯერადი კვებამუნიციპალიტეტის შეჭირვებული მოსახლეობა118 500193მონაცემთა ბაზა ცვალებადია
16ხანდაზმულთა სახლის  კომუნალური გადასახადებით  უზრუნველყოფახანდაზმულთა სახლის  მობინადრეები30 000
17ძვირადღირებული კვლევის(კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგო -გასტროდუო დენოსკოპია)  ერთჯერადი დაფინანსებამუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები, ოჯახის სარეიტინგო ქულით;მუნიცი პალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები0-დან 100 001-მდე30 000
18სოციალურად შეჭირვებულ  ოჯახებში ახალშობილის  (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური  დახმარებასოციალურად დაუცველი ოჯახები0-დან 70001-მდე 50 000

მსგავსი სტატიები